sobanner tall

Capaciteit

Het maximum aantal kinderen dat een school haalbaar vindt.
Dit hangt samen met:
pedagogisch comfort (hoeveel kinderen per klas is ideaal om te leren)
fysieke capaciteit (hoeveel kinderen kunnen er in de klas/school)
of een combinatie van deze twee

Sociale mix

De ideale klas/school is een afspiegeling van de omgeving waarin de school gevestigd is.

Contingent

Sluit nauw aan bij sociale mix.
Voor iedere school zijn een aantal plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en een aantal plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.
Ook hier een rekensommetje van percentage naar aantal beschikbare plaatsen.
Eerst worden de leerlingen die al op school zijn in kaart gebracht.
We noemen dit zittende leerlingen.
Hun aantal wordt afgetrokken van het totaal aantal beschikbare plaatsen per contingent.
Het resultaat geeft het aantal vrije plaatsen weer.

Indicator/niet-indicator

Indicator- en niet-indicatorleerling
Vanuit de overheid werden een aantal leerlingenkenmerken opgesomd.
Men noemt dit indicatoren.
Kinderen die voldoen aan één van deze indicatoren, zijn indicatorleerlingen.
Kinderen die aan geen enkele van deze indicatoren voldoen, zijn niet-indicatorleerlingen.

De indicatoren zijn:

  1. het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.
  1. de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

De school zal je om een bewijs vragen:

  • ofwel een bewijs van de afdeling Studietoelagen dat het gezin recht heeft op een schooltoelage in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar van de inschrijving of in het daaraan voorafgaande schooljaar;
  • ofwel een rekeninguittreksel met bewijs van storting van de schooltoelage in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar van de inschrijving of in het daaraan voorafgaande schooljaar.
  • Het voldoen aan de indicator diploma moeder gebeurt aan de hand van een verklaring op eer.

Let wel:

    • vanaf schooljaar 2019-2020 is de schooltoelage veranderd naar de schooltoeslag ne maakt deel uit van het groeipakket. Voor meer informatie kun je bij de uitbetaler van het groeipakket terecht.
    • Als een leerling en zijn ouders de school niet wenst te informeren of foutief informeert over het al dan niet voldoen aan de indicatoren, dan kan die leerling geen gebruik maken van zijn voorrangsrecht. Hij kan zich dan wél nog in de vrije inschrijvingsperiode inschrijven.